Membership

Acohi có hai hạng mức thành viên Ecru và Marine

Acohi has two membership rewards

ACOHI ECRU

Điều kiện/Requirements: Mua hàng với hoá đơn trên 1,000,000VND

Quyền lợi/Benefits:

 • Giảm 5% cho những lần mua hàng tiếp theo
 • Được tham gia private event do Acohi tổ chức
 • Quà đặc biệt vào “Acohi Day” mỗi tháng

Requirements: Order over 1,000,000VND

Benefits:

 • Discount 5% for next orders
 • Invited to Acohi’s upcoming private events
 • Special gifts on monthly “Acohi Day”

ACOHI MARINE

Điều kiện/Requirements:  Tích luỹ mua hàng với giá trị trên 4,000,000VND

Quyền lợi/Benefits:

 • Giảm 10% cho những lần mua hàng tiếp theo
 • Giảm giá được áp dụng cùng những chương trình khuyến mãi khác
 • Được tham gia private event do Acohi tổ chức
 • Quà đặc biệt vào “Acohi Day” mỗi tháng

Requirements: Purchasing history over 4,000,000vnd

Benefits:

 • Discount 10% for next orders
 • Discount applied to other promotions
 • Invited to Acohi’s upcoming private events
 • Special gifts on monthly “Acohi Day”